PASAJES I - AZAB

PASAJES I – AZAB

24.06.2021 — 31.12.2022

24
06
2021

31
12
2022

Intervenir sobre lo construido es siempre un ejercicio de reflexión y duda, que acentúa o niega lo ya asentado. El programa PASAJES llega al Instituto de Arquitectura de Euskadi y promueve, basándose en una exposición en cuatro fases, una reflexión en torno al revestimiento en la arquitectura como una práctica transformadora de la materialidad y forma de los espacios. Cuatro jóvenes estudios de arquitectura serán los encargados de intervenir en diferentes espacios del edificio a través de simples instalaciones intersticiales que articulan la ruta museística del Instituto de Arquitectura de Euskadi.

AZAB es el primero de esta nueva generación de la arquitectura vasca en intervenir. Su propuesta se llama ‘Between sweet and raw – Objetología de aceleración‘ y se sitúa en el vestíbulo del Instituto. El propio lugar es una obligación de proponer, preguntando y preguntándose, de qué va esto de la arquitectura. AZAB propone un amueblamiento que evita ser y construir en un espacio ya demasiado construido, acentuando el significado de lo arquitectónico como mediación y relación entre partes. La intervención objetual vuela a caballo entre la extrañeza e inmediatez de lo encontrado y la singularidad de lo adhoc, a través de la instalación de dos grandes telones, que construidos de retales textiles, rasgan el espacio sobre-articulado, acelerándolo con su tensionada posición y relación cromática.

Este encintado acelerador es estancia y recorrido, espacio y tiempo. Un esfuerzo por estirar, al máximo, la idea de límite hasta su mínima expresión como línea blanda y permutable en el espacio. En definitiva, una objetología que desde su condición ajena y dada, como colección de piezas producidas industrialmente, se transforma, a través de precisas acciones, en un conjunto significante que construye nuevas relaciones con lo dado. En una propuesta por construir un relato paradójico de lo complejo, en el que la arquitectura se presenta como lo intermedio: entre la función y el sueño, cultura e industria; entre lo dulzón y lo crudo.

Sobre AZAB

El estudio se funda en 2018 por Cristina Acha, Miguel Zaballa, Ane Arce e Iñigo Berasategui. Arquitectos y arquitectas de distintas generaciones se unen alrededor de unos intereses sociales y culturales compartidos. Sus proyectos combinan la eficiencia e imaginación para generar nuevas relaciones que permanecen ocultas en cada contexto específico. Sus proyectos e investigaciones han sido ampliamente publicados en revistas, blogs y medios especializados.

AZAB entiende la arquitectura como una práctica estética potencialmente transformadora. Para ello produce imágenes, espacios, objetos, textos o edificios con los que explorar los márgenes entre lo político, lo social y lo lúdico. Entre los numerosos galardones que ostentan, se encuentran el reconocimiento de la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo a la Herriko Plaza de Mallabia en 2021, el premio Egurtek en 2020 o el Premio Peña Ganchegui en 2019.

Más Pasajes

Pasajes II – Ocamica Tudanca Arquitectos – ‘¿Quién anda ahí?

La segunda intervención corrió a cargo del estudio Ocamica Tudanca Arquitectos, que trasladaron a una de las fachadas del Instituto de Arquitectura su propuesta ‘Quién anda ahí?’.

Pasajes III – Pauzarq – ‘Diafragma: luz y materialidad’

Es la tercera intervención del programa, en la cual el estudio donostiarra propone ‘Diafragma: luz y materialidad’ en las escaleras que bajan al claustro.

Horario
Martes a viernes
17:00 – 20:00
Sábado
11:00 – 14:00
17:00 – 20:00
Domingo
11:00 – 14:00

PASAJES I – AZAB

24.06.2021 — 31.12.2022

24
06
2021

31
12
2022

Eraikitakoaren gainean esku hartzea hausnarketa eta zalantza ariketa bat da beti, lehendik finkatutakoa areagotu edo ukatu dezakeena. PASAJES programa Euskadiko Arkitektura Institutura iritsi da eta, lau fasetako erakusketa batean ardaztuta,  arkitekturaren estaldurei buruzko gogoeta sustatu nahi du, hauek espazioaren materialtasuna eta forma eraldatzeko duten gaitasunaren inguruan. Lau arkitektura estudio gazte izango dira eraikinean interbentzioak egiteko ardura izango dutenak, Euskadiko Arkitektura Institutuaren ibilbide museografikoa artikulatzen duten espazio interstizial desberdinak instalazio batzuen bidez aldarazteko.

Euskal arkitekturaren belaunaldi berri honen barruan, AZAB da parte hartzen duen lehen taldea. Bere proposamenak ‘Between sweet and raw – Azelerazio-objektua’ izena du eta Institutuko atarian dago kokatuta. Tokia bera proposatzeko nahitaeza da, arkitektura bera zertan datzan besteei eta norberari galdetzea erakiten duena. AZABek altzari izan nahi ez duen eta eraikitzea saihesten duen altzari bat proposatzen du, jada eraikiegi dagoen espazio batean, arkitektura bitartekaritza eta zatien arteko harreman gisa areagotzeko. Objektualki esku hartzeak zaldiz egiten du hegan, aurkitutakoaren arroztasunaren eta berehalakotasunaren eta ad hoc delakoaren berezitasunaren artean, oihal handi biren instalazioaren bidez. Oihal horiek, ehunezko erretalez eraikita, gainartikulatutako espazioa urratzen dute, posizio eta erlazio kromatiko tentsionatuarekin bizkortuz.

Azeleragailu-xingola hau egonaldia eta ibilbidea, espazioa eta denbora da. Mugaren ideia ahalik eta gehien luzatzeko ahalegina, espazioan lerro bigun eta trukagarri gisa ahalik eta txikiena izan arte. Objektu hori bere izaera arrotz eta finkotik, industrialki sortutako piezen bilduma gisa, ekintza zehatzen bidez, emandakoarekin harreman berriak eraikitzen dituen konposizio esanguratsu batean bihurtzen da. Konplexuaren kontakizun paradoxikoa eraikitzeko proposamen batean, non arkitektura erdikotzat aurkezten den: funtzioaren eta ametsaren, kulturaren eta industriaren artekoa; gozotasunaren eta gordinaren artekoa.

AZAB-i buruz

Estudioa 2018an sortu zuten Cristina Acha, Miguel Zaballa, Ane Arce eta Iñigo Berasateguik. Belaunaldi ezberdinetako arkitektoek interes sozial eta kultural partekatu batzuen inguruan bat egiten dute bertan. Haien proiektuek eraginkortasuna eta irudimena uztartzen dituzte, testuinguru zehatz bakoitzean ezkutuan geratzen diren harreman berriak sortzeko. Bere proiektuak eta ikerketak aldizkari, blog eta hedabide espezializatuetan maiz argitaratzen dituzte.

AZABek arkitektura praktika estetiko eraldatzaile potentzial gisa ulertzen du. Horretarako, irudiak, espazioak, objektuak, testuak edo eraikinak sortzen ditu, politikaren, gizartearen eta jolasaren arteko tarteak esploratuz. Irabazi dituzten sarien artean XV. Espainiako Arkitektura eta Hirigintza Biurtekoaren Mallabiako Herriko Plazagatik aintzatespena dago 2021ean, Egurtek saria 2020an edo Peña Ganchegui Saria 2019an.

Pasajes gehiago

Pasajes II – Ocamica Tudanca Arquitectos – Nor dabil hor?

Bigarren esku-hartzea Donostiako Ocamica Tudanca Arquitectos estudioak egin zuen, eta Arkitektura Institutuko fatxadetako batera eraman zuten «Nor dabil hor?» proposamena.

Pasajes III – Pauzarq – ‘Diafragma: argia eta materialtasuna’

Programaren hirugarren esku-hartzea da, eta Donostiako estudioak ‘Diafragma: argia eta materialtasuna’ proposatzen du klaustrora jaisten diren eskaileretan.

Horario
Martes a viernes
17:00 – 20:00
Sábado y domingo
11:00 – 14:00
17:00 – 20:00

PASAJES I – AZAB

24.06.2021 — 31.12.2022

24
06
2021

31
12
2022

Intervening on what is built is always an act of reflection and doubt, which accentuates or denies what has already been established. The PASAJES program reaches the Euskadi Institute of Architecture and promotes, based on an exhibition in four phases, a reflection on cladding in architecture as a transforming practice of the materiality and shape of spaces. Four young architecture studios will be in charge of intervening in different spaces in the building through simple interstitial installations that articulate the museum route of the Euskadi Institute of Architecture.

AZAB is the first of this new generation of Basque architects to intervene. Their proposal is called ‘Between sweet and raw – Acceleration objectology‘ and is located in the lobby of the Institute. The place itself is an obligation to propose, wondering what is architecture about. AZAB proposes a furnishing that avoids being and building in an already over-built space, accentuating the meaning of the architectural as mediation and relationship between parts. The object intervention flies between the strangeness and immediacy of the found and the singularity of the ad hoc, through the installation of two large curtains, which, made of textile remnants, tear the over-articulated space, accelerating it with their stressed position and chromatic ratio.

This accelerator curb is stay and travel, space and time. An effort to stretch, to the maximum, the idea of ​​limit to its minimum expression as a soft and interchangeable line in space. In short, an objectology that from its alien and given condition, as a collection of industrially produced pieces, is transformed, through precise actions, into a significant set that builds new relationships with what is given. In a proposal to build a paradoxical account of the complex, in which architecture is presented as the intermediate: between function and dream, culture and industry; between the sweet and the raw.

About AZAB

The study was founded in 2018 by Cristina Acha, Miguel Zaballa, Ane Arce and Iñigo Berasategui. Architects of different generations united around shared social and cultural interests. Their projects combine efficiency and imagination to generate new relationships that remain hidden in each specific context. Their projects and research have been widely published in magazines, blogs and specialized media.

AZAB understands architecture as a potentially transformative aesthetic practice. They produce images, spaces, objects, texts or buildings with which to explore the margins between the political, the social and the playful. Among the numerous awards they hold, are the recognition of the XV Spanish Biennial of Architecture and Urbanism to the Herriko Plaza of Mallabia in 2021, the Egurtek award in 2020 or the Peña Ganchegui Award in 2019.

More Pasajes

Pasajes II – Ocamica Tudanca Arquitectos – Who is there?

The second intervention was carried out by the San Sebastian studio Ocamica Tudanca Arquitectos, who transferred their proposal ‘Who is there?’ to one of the façades of the Institute of Architecture.

Pasajes III – Pauzarq – ‘Diaphragm: light and materiality’

This is the third intervention in the programme, in which the San Sebastian studio proposes ‘Diaphragm: light and materiality’ on the stairs leading down to the cloister.

Horario
Martes a viernes
17:00 – 20:00
Sábado y domingo
11:00 – 14:00
17:00 – 20:00